Privacybeleid

IMPRESSUM

Art Fabrik Berlin Produktionsges.mbH

Eisenacher Strasse 8, 10777 Berlin

info@artfabrik-berlin.de

 

UID DE202074348

 

 

PRIVACY DISCLAIMER

Art Fabrik Berlin Produktionsges.mbH (AFB), gevestigd aan Eisenacher Strasse 8, 10777 Berlin, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Falk Schweikhardt is de Functionaris Gegevensbescherming van AFB. Hij is te bereiken via info@artfabrik-berlin.de.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

AFB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedata, BSN, telefoonnummer en e-mailadres.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artfabrik-berlin.de dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

AFB verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening als advocaat of mediator uit te kunnen voeren.

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

AFB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AFB) tussen zit. 

Als u ons contactformulier invult, stuurt het programma WordPress een e-mail met uw vraag en ingevulde persoonsgegevens naar office@artfabrik-berlin.de. Deze e-mail wordt doorgestuurd naar de medewerker die contact met u opneemt.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

AFB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien een vraag via het contactformulier op onze website leidt tot een samenwerking met AFB, dan bewaren wij deze e-mail en wordt het dossier bewaard voor de wettelijke termijn van 5 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

AFB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEEN COOKIES

AFB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AFB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artfabrik-berlin.de. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

AFB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artfabrik-berlin.de.